English

Brand- og evakueringsinstruks

Uddrag af Brandteknisk Instituts drifts- og vedligeholdelsesplan, 9.1 Brand- og Evakueringsinstruks:


I tilfælde af brand eller eksplosion i nummer 13 & 26

I tilfælde af brand alarmeres Brandvæsenet automatisk. Ved konstateret brand aktiveres alarmtryk, som er placeret ved udgangene.

Dette gælder kun nummer 13 & 26
da der ikke er noget brandalarmeringsanlæg i nummer 15. I nummer 15 skal man ringe 1-1-2 i tilfælde af brand.

Når brand opdages, skal følgende punkter følges:

  • Red personer i fare og advar andre, der kan komme i fare
  • Sørg for, at alle personer er i sikkerhed eller hjælpes i sikkerhed
  • Sluk branden med bygningens brandslukningsmateriel, hvis det vurderes muligt
  • Luk vinduer og døre, såfremt det vurderes forsvarligt
  • Vent på brandvæsenets ankomst på samlingspladsen på modsatte side af vejen ved nummer 13 og 15 (se skilt) og orienter dem om, hvad der er sket

 

Ved ulykke (akut sygdom og personskade mv.)

Alarmér: Ring 1-1-2

Oplys følgende til alarmcentralen:

  • Hvad er der sket
  • Hvor mange tilskadekomne
  • Det er sket hos:
  • Ambulance skal køre til hovedindgangen i nr. 13 eller nr. 15
  • Jeg ringer fra tlf.: nr. _______ og jeg hedder ________

Hvis det er muligt, sendes en person ud for at modtage brandvæsen/ambulance.

Brand- og evakueringsinstruks Agro Food Park 13

Brand- og evakueringsinstruks Agro Food Park 15

Brand- og evakueringsinstruks Agro Food Park 26